ÖZEL OKULLAR YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

ÖZEL OKULLAR YERLEŞTİRME KOMİSYONU BASIN DUYURUSU

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı 2014-2015 öğretim yılında ortaöğretime geçişte TEOG
modelini uygulamaya koymuştur. Sistemin temel prensibi, pek çok yararının yanında,
öğrenciyi tek sınav yerine süreç içinde değerlendirmek, sınav stresini azaltmak ve okulda
yapılan etkinliklere ağırlık vermek olarak nitelenebilir.

Öte yandan, özel okulların, yıllardır, adil ve şeffaf bir değerlendirme ile sonuçlanacak proje,
portfolyo ve bireysel yaratıcılıklar üzerinden her öğrenciye yetenek ve becerilerini
gösterebilecekleri olanak ve fırsatları sunan bir sistem arayışı içinde oldukları toplumun her
kesiminde bilinmektedir. Olaya bu açıdan bakıldığında, öğrencileri bu şekilde süreç içinde
değerlendirmeyi hedefleyen TEOG modeli, özel okulların beklentileri ile ciddi olarak
örtüşmektedir.

Bu nedenle özel okullar, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Nabi Avcı ve Müsteşarımız Doç Dr.
Yusuf Tekinle yapılan muhtelif görüşmelerin ardından, bu yıl, ayrı bir sınav yapmak yerine,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçireceği sisteme entegre olmayı ve Bakanlığın bu
olumlu çalışmasını desteklemeyi uygun görmüşlerdir.

Özel okulların, sisteme tam olarak katılamamasının ve farklı bir puanlama uygulamasının
iki nedeni vardır.

Birinci neden ücretli okulların (yani özel okulların) tamamen ücretsiz olan resmi okullarla
birlikte aynı listede tercih ettirilmesi imkansızdır. Çünkü tüm öğrencilik hayatı boyunca bu
yerleştirmeye sadece bir kez hak kazanan öğrenciler önceliklerini ücretsiz olan resmi
okullardan yana kullanacaktır. Bu nedenle özel okullar ayrı bir yerleştirme yaparak,
gerçekten kendilerini tercih edecek, başarılı öğrencilere, özgür ve bağımsız ayrı bir hak
tanımak istemektedir.

İkinci neden, özel okulların yerleştirme konusunda 1992 yılından bu yana velilere vermiş
olduğu sözleri yerine getirme prensibi konusundaki tutumudur. Bu sözler nedeni ile,
değerlendirme kapsamına alınan sınavların, Pisa gibi evrensel değerlendirmelerde dikkate
alınan Matematik, Fen ve Okuma Becerileri’ne kaynaklık edecek temel derslerdeki
sonuçların dikkate alınmasının daha uygun olacağı gerçeğidir.

Bu nedenle Bakanlığımızın da sınayacağı 6 alandan sadece Matematik, Fen ve Türkçe,
geçmişten beri uygulanan sınavların felsefesine uygun düşmektedir. Yine öğrenci ve
velilerine verilen sözler doğrultusunda, bu yıl için sadece 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı,
puan hesaplamasına dahil edilecektir.
Bu açıklamalar sonucunda özel okulların bu yıl için ne şekilde öğrenci alacağı aşağıda
sunulmaktadır.

1. Özel okullar, 2014-2015 öğretim yılında lise hazırlık veya lise 1’inci sınıflarına, Özel
Okullar Yerleştirme Puanı ile öğrenci alacaktır.

Özel Okullar Yerleştirme Puanı: ÖYP

2. ÖYP, Bakanlıkça gerçekleştirilecek merkezi Türkçe, matematik, fen ve teknoloji
bilgisi sınavları ile öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanından oluşmaktadır.

Merkezi sınavlar;
T1: Türkçe dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
M1: Matematik dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
F1: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
T2: Türkçe dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav
M2: Matematik dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav
F2: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav

Derslerin ağırlık katsayıları;
Türkçe: 3
Matematik: 2
Fen Bilgisi ve Teknoloji: 2

Merkezi sınavların ağırlığı;
Birinci sınavlar: % 30
İkinci sınavlar: % 70

8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı;
YBP8

ÖYP hesaplama formülü;

ÖYP=(3T1+2M1+2F1)*0,30 + (3T2+2M2+2F2)*0,70 + YBP8

3. Bir öğrencinin tüm merkezi sınavlardan 100 tam puan alması ve yine aynı öğrencinin
8’inci sınıf yıl sonu başarı puanının 100 tam puan olması durumunda, ÖYP
maksimum 800 puan olacaktır.
4. Puan eşitliği durumunda;

Sırası ile T2,M2,F2,T1,M1,F1 puanı yüksek olan adaya, bunların eşit olması
durumunda 8’inci sınıf YBP’si yüksek adaya, bunlarında eşit olması durumunda yaşı
küçük adaya öncelik verilecektir.

5. Özel okullar daha sonra kamuoyuna duyurulacak kayıt takvimi çerçevesinde 800’lük
puanlama sistemi üzerinden, taban puan ilanı ön kayıt ve kesin kayıt yöntemi ile
öğrenci kayıt kabulü yapacaktır.

6. Örnek hesaplama;

Öğrencinin sınav notları;

T1: 86
M1: 90
F1: 96
T2: 94
M2: 88
F2: 92

Ve YBP8’i 94,4348 ise

ÖYP=(3*86+2*90+2*96)*0,30 + (3*94+2*88+2*92)*0,70 + 94,4348

ÖYP= 732,8348

Bilgilerinize sunulur.